Vergoeden van juridische kosten: let op de omzetbelasting

__________

Inleiding

 In de praktijk vergoedt een werkgever regelmatig juridische kosten van een werknemer. Het uitgangspunt is dat de werkgever de omzetbelasting op deze kosten niet kan aftrekken, omdat zij geen rechtstreeks en onmiddellijk verband houden met een (i) specifieke economische of (ii) algehele economische activiteit van de werkge 

__________

De zaak

 Een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Holland (ECLI:NL:RBNHO:2021:822) bevestigt dit uitgangspunt. De werkgever vergoedde advocaatkosten voor de CEO, die werd vervolgd voor het feitelijk leiden en/of medeplegen van strafrechtelijke handelingen van de werkgever. De rechtbank oordeelt dat het enkele feit dat het om handelingen binnen de onderneming van de werkgever gaat geen recht op aftrek oplevert. Het meeste belang hecht de rechtbank echter aan het punt dat de advocaatdiensten met name dienden om de privébelangen van de CEO te beschermen. Het ondernemersbelang was ondergeschikt, en daarmee vormden de advocaatkosten geen algemene kosten. Geen aftrekbare omzetbelasting, zodoende. 

__________

Praktisch aandachtspunt

 Bovenstaande zaak leidde tot niet-aftrekbare omzetbelasting terwijl de werknemer en werkgever tot op zekere hoogte een belang deelden bij de gemaakte juridische advieskosten. Dit illustreert dat als kosten (nog) duidelijk(er) op de privé-positie van de werknemer zien, omzetbelasting niet aftrekbaar is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het vergoeden van advocaatkosten bij ontslag van een werknemer. Spreek daarom als werkgever altijd een bedrag inclusief omzetbelasting af.